Our team

Our team is characterized by discipline, an understanding of market movements, striving for investment excellence, and, above all, a focus on creating profits for our clients.
We are committed to positioning the firm and capital of our clients in order to get the best possible results and continue to progress in the years ahead.

Meet our team.

Board of directors

Chairman of the board of directors

Board member

Board member

Board member and Chief Legal Counsel

Board member

Management

Managing Director

Igor Živić

Igor Živić linkedin

Predsednik Upravnog Odbora

Igor Živić, predsednik našeg odbora, završio je Ekonomski Fakultet u Beogradu 1998. Godine.
Kroz svoju bogatu karijeru radio je u kompaniji Hemofarm kao šef odeljenja za uvoz, zatim kao direktor operacija i logistike u kompaniji Fresenius Medical Care Srbija a nakon toga i kao operativni direktor u kompaniji Killerspin.
Od marta 2018. do januara 2019. godine Igor je bio direktor Ioanna Medigroup u Beogradu a nakon toga radio je od februara 2019. do februara 2020. godine kao operativni direktor kompanije Belmedic.
Danas, Igor je na poziciji direktora procesa naručivanja kupaca švajcarske kompanije Digitec Galaxus AG i predsednik upravnog odbora Serbian Build Fund-a.

Aleksandar Jovicic

Aleksandar Jovičić linkedin

Predsednik Upravnog Odbora

Aleksandar “Saša“ Jovičić je 26-godišnji veteran digitalnog marketinga i industrije razvoja poslovanja, koji je lično razvijao brendove kao što su Sport Compact Only (Southwest Autoworks), XM Radio, Sixt, Gannett Local/G/O Digital/Gannett Corporation/USA Today (A Fortune 500 kompanija), Voice Media Group (Phoenix New Times, itd.) i mnogi drugi putem svojih strategija digitalnog marketinga. Saša je odgovoran za više od 24 milijarde dolara dokazivog prihoda za svoje partnere i klijente.

Danas, Saša upravlja kompanijom Executive Digital Holding Group kao glavni izvršni direktor i izvršni predsednik odbora.
Executive Digital Holding Group je matična kompanija za kompanije SportsEdTV, Moda Design District, Miami Construction Pros, Generated 3D, Libereos i ThePetTap.
Sa preko 2.000 zaposlenih i izvođača širom sveta, Executive Digital je kompanija stručnjaka za digitalni marketing na nivou preduzeća sa inkorporiranom Holding kompanijom koja zastupa interese i drži ključne zainteresovane strane i vlasničke pozicije u međunarodnim infrastrukturnim, obrazovnim, tehnološkim i građevinskim korporacijama u 19 zemalja.

Uros Vukomanovic

Uroš Vukomanović linkedin

Član Upravnog Odbora

Uroš ima preko 10 godina iskustva u industriji nekretnina. Trenutno radi kao generalni direktor kompanije Soravia Real Estate Development, kojoj se pridružio 2018. Pre nego što se pridružio kompaniji Soravia, radio je u Colliers International kao generalni direktor odgovoran za nekoliko zemalja u regionu JIE. Uroš je takođe radio u UniCredit banci, kao menadžer odnosa u odeljenju za finansiranje projekata, kao i specijalista za procenu vrednosti u odeljenju za upravljanje kolateralima. Sa Colliers Internationals, bio je uključen u nekoliko velikih projekata, od najveće procene portfolija fizičkih lica kao konsultanti za kupovinu u 2015. godini, do nekoliko procena portfolija za međunarodne klijente, lokalne banke, kao i procena portfolija NPL u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori.
Uroš Vukomanović je licencirani procenjivač po zakonu Srbije, član upravnog odbora Društva procenitelja Srbije i član je MRICS-a.

Nemanja Tomasev

Nemanja Tomašev

Član Upravnog Odbora
i Glavni Pravni Savetnik

Nemanja Tomašev je senior partner u Advokatskoj kancelariji Tomašev (Tomašev Law Firm), čiji je osnivač advokat Branislav N. Tomašev je jedan od najistaknutijih pravnih stručnjaka u Srbiji i regionu.
Završio je Pravni fakultet u Beogradu a školovao se i tri godine na Cambridge school u Engleskoj i godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nemanja Tomašev kontinuirano pruža podršku najvišeg profesionalnog standarda širokom spektru klijenata: od multinacionalnih kompanija, vodećih regionalnih i domaćih kompanija i preduzetnika, do IT/Development i graditeljskih konglomerata.

ivan-popovic

Ivan Popović linkedin

Član Upravnog Odbora

Ivan Popović, član našeg upravnog odbora, završio je Ekonomski fakultet u Beograd. Već sa 23 godine otvorio je školu za strane jezike kao i nekoliko trgovinskih radnji. Ivan 2006. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države gde je u početku radio kao proizvođač za ComCast u Čikagu. U Majami se seli 2010. godine gde je osnovao firmu koja se bavila rentiranjem luksuznih automobila i limuzina.
Pored toga Ivan je bio investitor u nekoliko startapova i bavio se izvozom produkata za srpsko tržište.
Nekretnine su nešto što je oduvek voleo tako da 2020. godine sa partnerom osniva firmu Miami Construction Pros LLC u Majamiju a vrlo brzo prebacuje svoje poslovanje u Srbiju.
Danas kroz svoju građevinsku firmu investira projekte u Kragujevcu, Zrenjaninu i Subotici a od 2022. godine je i član našeg upravnog odbora.

Uros Kostic

Uroš Kostić linkedin

Generalni direktor

Uroš Kostić rođen je 10.04.1997.godine, završio je Vojnu akademiju u Beogradu 2020. godine kao diplomirani menadžer. U periodu od septembra 2020. godine do marta 2022. godine radio je kao oficir na odgovornoj poziciji zamenika komandanta vojnog broda u Rečnoj Flotili u Novom Sadu, gde se svakodnevno susretao sa izazovima organizacije tima i rada na pozicijama visoke odgovornosti. Оd aprila 2022. godine priključuje se Serbian Build Fund-u kao njegov generalni direktor.
Od 2019. godine Uroš se bavi investiranjem na svetskim berzama, a 2020. godine završio je nekoliko finansijskih kurseva na Corporate Finance Institute sa sedištem u Vankuveru, Kanada.
Naš generalni direktor svojim znanjem o investiranju na svetskim berzama i uskim poznavanjem funkcionisanja REIT fondova doprinosi kvalitetu i profesionalnosti našeg poslovanja.

Igor Živić linkedin

Chairman of the board of directors

Igor Živić, the chairman of our board, graduated from the Faculty of Economics in Belgrade in 1998.
Throughout his extensive career, he worked at Hemofarm as head of the import department, then as director of operations and logistics at Fresenius Medical Care Serbia, and then as director of operations at Killerspin.
From March 2018 to January 2019, Igor was the director of Ioanna Medigroup in Belgrade; he worked at Belmedic as the director of operations from February 2019 to February 2020.
Today, Igor is the director of the customer ordering process of the Swiss company Digitec Galaxus AG and the chairman of the board of directors of the Serbian Build Fund.

Aleksandar Jovičić linkedin

Board member

Aleksandar “Saša” Jovičić is a 26-year veteran of the digital marketing and business development industry who has personally developed brands such as Sport Compact Only (Southwest Autoworks), XM Radio, Sixt, Gannett Local/G/O Digital/Gannett Corporation/USA Today (A Fortune 500 company), Voice Media Group (Phoenix New Times, etc.) and many others through his digital marketing strategies. Saša is responsible for more than $24 billion in provable revenue for his partners and clients.

Today, Saša manages Executive Digital Holding Group as Chief Executive Officer and Executive Chairman of the Board.
Executive Digital Holding Group is the parent company of SportsEdTV, Moda Design District, Miami Construction Pros, Generated 3D, Libereos, and ThePetTap.
With over 2,000 employees and contractors worldwide, Executive Digital is an enterprise-level digital marketing specialist company with an incorporated Holding Company that represents interests and holds key stakeholders and ownership positions in international infrastructure, education, technology, and construction corporations in 19 countries.

Uroš Vukomanović linkedin

Board member

Uroš has over 10 years of experience in the real estate industry. He currently works as the Managing Director of Soravia Real Estate Development, which he joined in 2018. Before joining Soravia, he worked at Colliers International as a Managing Director responsible for several countries in the SEE region. At Colliers Internationals, he was involved in several large projects, from the largest valuation of retail portfolios as purchasing consultants in 2015 to several portfolio valuations for international clients, local banks, as well as NPL portfolio valuations in Slovenia, Serbia, and Montenegro.
Uroš also worked at UniCredit Bank as a relationship manager in the project financing department, as well as a valuation specialist in the collateral management department.
Uroš Vukomanović is a licensed appraiser under Serbian law, a member of the management board of the Association of Appraisers of Serbia, and a member of MRICS.

Nemanja Tomašev

Board member
and Chief Legal Counsel

Nemanja Tomašev is a senior partner in the Tomašev Law Firm, whose founder is lawyer Branislav N. Tomašev, one of the most prominent legal experts in Serbia and the region.
He graduated from the Faculty of Law in Belgrade and studied for three years at Cambridge School in England and one year in the United States.
Nemanja Tomašev continuously provides support of the highest professional standard to a wide range of clients: from multinational companies and leading regional and domestic companies and entrepreneurs to IT/Development and construction conglomerates.

Ivan Popović linkedin

Board member

Ivan Popović graduated from the Faculty of Economics in Belgrade. At the young age of 23, he opened a school for foreign languages ​​as well as several retail shops. In 2006, Ivan left for the United States, where he initially worked as a producer for ComCast in Chicago. He moved to Miami in 2010, where he founded a company that dealt with the rental of luxury cars and limousines.
In addition, Ivan was an investor in several startups and was engaged in exporting products to the Serbian market.
He has always loved real estate, so in 2020 he founded the company Miami Construction Pros LLC in Miami with his partner and very quickly moved his business to Serbia.
Today, he invests in projects in Kragujevac, Zrenjanin, and Subotica through his construction company. Since 2022, he is also a member of our board of directors.

Uroš Kostić linkedin

Managing Director

Uroš Kostić was born on April 10, 1997. He graduated from the Military Academy in Belgrade in 2020 as a graduate manager. From September 2020 to March 2022, he worked as an officer in the position of deputy commander of a military ship in the River Fleet in Novi Sad, where he faced the challenges of team organization and high responsibility work daily. In April 2022, he joined the Serbian Build Fund as its Managing Director.
Since 2019, Uroš has been investing in world stock markets, and in 2020 he completed several financial courses at the Corporate Finance Institute based in Vancouver, Canada.
Our Managing Director contributes to the quality and professionalism of our business with his knowledge of investing in world stock markets and narrow expertise in the functioning of REIT funds.